اعضای هیئت‌مدیره هلدینگ صنعتی «اسرار پویای شرق»

مهندس محسن سعادت‌منش آقای حسن سعادت‌منش دکتر علی عامری دکتر هادی سعادت‌منش مهندس محمود رازقندی مهندس عبدالله راستگو
مدیرعامل هلدینگ رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ عضو هیئت‌مدیره و مدیریت GSA عضو هیئت‌مدیره و مدیریت پنجره عایق پردیس عضو هیئت‌مدیره و مدیریت نماسازان پردیس عضو هیئت‌مدیره و مدیریت فامر
ceo@holding.ir dr.aliameri47@gmail.com saadatmanesh1@gmail.com  namasazanmanager@gmail.com abdollah.rastgoo63@gmail.com